معرفی

مشخصات فردی

هادی حبیب اللهی

نام - نام خانوادگی : هادی   حبیب اللهی

پست الکترونیکی : habibollahi@iaurasht.ac.ir , hhabibollahi@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی علوم جانوری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اراک

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی سلولی و مولکول
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن ملی زیست شناسی ایران

انجمن ملی فیزیولوژی گیاهی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395-07-01

هادی حبیب اللهی
هادی حبیب اللهی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^